Λογικοί Τελεστές

Λογικοί Τελεστές (20 ερωτήσεις)

A B A AND B A OR B NOT(A) NOT(B) A XOR B
True True True True False False False
True False False True False True True
False True False True True False True
False False False False True True False

Σύζευξη: False AND οτιδήποτε =  False                                 

Διάζευξη: True OR οτιδήποτε = True

Άρνηση: NOT(True) = False

Αποκλειστική Διάζευξη: ΙΔΙΟΣ XOR ΙΔΙΟΣ = False

 

 

Questions20
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz