Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λιγούστρο

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)

sp.

Τα λιγούστρα αποτελούνται από 50 περίπου είδη δηλητηριωδών, αειθαλών, ημιαειθαλών και φυλλοβόλων θάμνων και μικρών δένδρων.
Αναπτύσσονται σε κάθε καλά στραγγιζόμενο έδαφος, σε ηλιόλουστες και ημισκιασμένες θέσεις. Τα είδη με έγχρωμο φύλλωμα απαιτούν ηλιόλουστες θέσεις.
Δέχονται κλάδεμα μορφοποίησης και φυτεύονται κυρίως σε φυτοφράχτες και γλάστρες.
Πολλαπλασιάζονται εύκολα με μοσχεύματα. Τα τυπικά είδη πολλαπλασιάζονται και με σπόρους, ενώ οι ποικιλίες δένδρων με εμβόλια πάνω σε L. japonicum. (Πηγή: GardensAndPlanets.com)

Share

You must be logged in to post a comment.