Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λυχναράκι

Οικογένεια: Αροίδες (Araceae, Aronstabgew?chse / Arums)

Αρίσαρον το κοινόν (Arisarum vulgare)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Arisarum+vulgare&abs=pflfmara&fm=pflfamla

Share

You must be logged in to post a comment.