Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βοιδόγλωσσα (Άγχουσα)

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)
Anchusa [...]

Share