Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Λιγούστρο

Οικογένεια: Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes
Ligustrum sp. [...]

Share