Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Τριφύλλι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Trifolium fragiferum μάλλον (ελιές Ευαγγελίου) και

Trifolium nigrescens (Ακροκόρινθος) και

Trifolium patens (Πανόραμα) και

Trifolium resupinatum (Ζάκυνθος, κτήμα ΓΤΜΑ) και

Trifolium grandiflorum (βουνά Πόρτο) και

Trifolium uniflorum (Πόρτο – δίπλα στη θάλασσα)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Trifolium+fragiferum&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.