Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μοσχάγκαθο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Ερύγγιο το κρητικό (Eryngium creticum) και

Ερύγγιο των αγρών (Eryngium campestre)

ή αύτακα. (Φωτο: Αλεποχώρι το creticum και χωράφι το campestre)

Share

You must be logged in to post a comment.