1.5 Συμπλήρωση ημιαντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής

Κάθε αντίδραση οξειδοαναγωγής αποτελεί ουσιαστικά έναν συνδυασμό δύο αντιδράσεων, μιας οξείδωσης και μιας αναγωγής. Οι αντιδράσεις αυτές είναι αλληλένδετες και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Κάθε μία απ’ αυτές τις αντιδράσεις χαρακτηρίζεται ως ημιαντίδραση.
Έτσι κάθε οξειδοαναγωγική αντίδραση προκύπτει από το άθροισμα των ημιαντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής. Επίσης κάθε οξειδοαναγωγική αντίδραση μπορεί να αναλυθεί σε ημιαντίδραση οξείδωσης και ημιαντίδραση αναγωγής.
Οι ημιαντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής περιγράφουν καλύτερα το συνολικό φαινόμενο που συμβαίνει, αφού δείχνουν τον αριθμό των ηλεκτρονίων που αποβάλλουν ή προσλαμβάνουν τα άτομα καθώς και τις συνθήκες που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους, δηλαδή εάν το περιβάλλον είναι όξινο ή αλκαλικό.
Εκτός από τις απλές ημιαντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής, η γραφή των οποίων είναι εύκολη, υπάρχουν και πολύπλοκες ημιαντιδράσεις για την γραφή των οποίων ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας