4.3 Σύγκριση γαλβανικού – ηλεκτρολυτικού στοιχείου

 

(A) Γαλβανικό στοιχείο:
1)Μετατροπή χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική
2)Άνοδος-Οξείδωση (-) / Κάθοδος-Αναγωγή (+)
3)Γίνεται αυθόρμητα όταν Ε0στοιχείου>0

(B) Ηλεκτρολυτικό στοιχείο:
1)Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική
2)Άνοδος-Οξείδωση (+) / Κάθοδος-Αναγωγή (-)
3)Είναι η εξαναγκασμένη αναστροφή εκείνων των φαινομένων που παρατηρούνται στο γαλβανικό στοιχείο με εφαρμογή τάσης μεγαλύτερη από Ε0στοιχείου

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας