4.4 Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος ηλεκτρολύτη - Παραδείγματα ηλεκτρολύσεων

  1. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρολύτης είναι υδατικό διάλυμα, οι αντιδράσεις που συμβαίνουν στην άνοδο και στην κάθοδο δεν είναι προφανείς, όπως με το τήγμα του ηλεκτρολύτη, καθώς μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη εκτός από τα ιόντα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν και μόρια νερού, καθώς και τα προϊόντα ιοντισμού του, δηλαδή Η3Ο+ και ΟΗ-. Ο ιοντισμός του νερού: 
    2Ο Η3Ο+ + ΟΗ-  ή  Η2Ο Η+ + ΟΗ-
  1. Οι ουσίες αυτές μπορούν να πάρουν μέρος στις αντιδράσεις ανόδου-καθόδου ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους. Επίσης τα ηλεκτρόδια, εάν δεν είναι αδρανή, μπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες αντιδράσεις είτε με τα προϊόντα της ηλεκτρόλυσης, είτε με το διάλυμα.
  1. Ένας τρόπος πρόβλεψης των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν και άρα των προϊόντων της ηλεκτρόλυσης, είναι με βάση τη σειρά εκφόρτισης ιόντων. Η σειρά αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι τα ιόντα έχουν παραπλήσιες συγκεντρώσεις (περίπου 1 Μ) στον ηλεκτρολυτικό αγωγό και ότι τα ηλεκτρόδια είναι αδρανή.

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ > H+(οξύ) > Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας