Παράδειγμα 5:
Ηλεκτρόλυση αραιού υδατικού διαλύματος NaCl με ηλεκτρόδια C:

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν: Na+,Cl-, H+, OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ >H+(οξύ)> Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα Na+, H+, H2O. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολύ λίγα Η+ (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον δεν είναι όξινο. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Na+ και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα H2O. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση (αναγωγή του υδρογόνου του Η2Ο):

Κάθοδος:  2Η2Ο(l) + 2e-  Η2(g) + 2ΟΗ-(aq)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα Cl-, OH-, H2O. Στην περιοχή της ανόδου υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον στην περιοχή αυτή δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Cl- και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα οξειδωθούν στην άνοδο, μια και η συγκέντρωση των  Cl- είναι μικρή αφού το διάλυμα είναι αραιό:

Άνοδος:  Η2Ο(l)  2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας