Παράδειγμα 2:
Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος H2SO4 με ηλεκτρόδια Pt:

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
H2SO4(aq) → H+(aq) + HSO4-(aq)
HSO4-(aq)  H+(aq) + SO42-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν: H+, SO42-, HSO4- OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ >H+(οξύ)> Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα H+, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή της καθόδου είναι όξινο (αφού τα Η+ προέρχονται κυρίως από τον ιοντισμό του H2SO4). Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η+. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση:

Κάθοδος:  2Η+(aq) + 2e-  Η2(g)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα HSO4- , SO42-, OH-, H2O. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον στην περιοχή της ανόδου δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα HSO4- , SO42- και τα H2O. Μεταξύ αυτών από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα οξειδωθούν στην άνοδο σύμφωνα με την αντίδραση (οξείδωση του οξυγόνου του Η2Ο) :

Άνοδος:  Η2Ο(l)  2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας