2.α Συσσωρευτής Μολύβδου

Οι συσσωρευτές μολύβδου, αποτελούνται από ηλεκτρόδια Pb και PbO2 εμβαπτισμένα σε διάλυμα H2SO4 20%. Οι μπαταρίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως στα αυτοκίνητα και η φόρτισή τους γίνεται από ηλεκτρική ενέργεια που δημιουργείται από την κίνηση του αυτοκινήτου μέσω γεννήτριας.

Μπαταρία αυτοκινήτου

 

Κατά τη διαδικασία της φόρτισης, όπου ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε χημική, συμβαίνουν οι εξής αντιδράσεις:

Κάθοδος (-)  αναγωγή του PbSO4 σε Pb :

PbSO4 +  2e-  →  Pb(s)  +  SO42-(aq)

Άνοδος (+) οξείδωση του PbSO4 σε PbO2:

PbSO4  +  2Η2Ο  →  PbO2(aq)  +4H+  +  SO42-(aq)  +2e-

Τα σώματα Pb και PbO2 που δημιουργήθηκαν μπορούν μέσα στο διάλυμα να αντιδράσουν αυθόρμητα και να ελευθερωθεί χημική ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρική.
Αυτά συμβαίνουν κατά την εκφόρτιση σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

Άνοδος (-) οξείδωση του Pb σε  PbSO4:

Pb(s)  +  SO42-(aq)  →  PbSO4 +  2e-
Κάθοδος (+) αναγωγή του PbO2 σε PbSO4 :

PbO2(aq)  +4H+  SO42-(aq)  +2e →  PbSO4  +  2Η2Ο

Στη μπαταρία αυτοκινήτου συνδέονται σε σειρά 6 στοιχεία και τοποθετούνται μέσα σε κοινό περίβλημα.

 

 

Αρχή Σελίδας