Παράδειγμα 7:
Ηλεκτρόλυση πυκνού υδατικού διαλύματος HCl με αδρανή ηλεκτρόδια.

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
HCl(aq) → H+(aq) + Cl-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν:  Cl-, , H+, OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ >H+(οξύ)> Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

 Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα H+, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή της καθόδου είναι όξινο (αφού τα Η+ προέρχονται κυρίως από τον ιοντισμό του HCl). Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η+. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση:

Κάθοδος:  2Η+(aq) + 2e-  Η2(g)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα Cl-, OH-, H2O. Στην περιοχή της ανόδου υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον στην περιοχή αυτή δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Cl- και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα έπρεπε να οξειδωθούν στην άνοδο. Παρόλα αυτά, στην άνοδο πάνε και οξειδώνονται τα Cl- γιατί έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση.  H αντίδραση οξείδωσης των Cl-  είναι :

Άνοδος:  2Cl-(aq)  Cl2(g) + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας