1.5.1 Συμπλήρωση ημιαντίδρασης οξείδωσης αναγωγικού σώματος

Τόσο στα ηλεκτρολυτικά όσο και στα γαλβανικά στοιχεία η ημιαντίδραση οξείδωσης πραγματοποιείται στο ηλεκτρόδιο της ανόδου. Για τη συμπλήρωση μιας τέτοιας ημιαντίδρασης ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Γράφουμε στα αντιδρώντα το αναγωγικό σώμα και στα προϊόντα το σώμα που παράγεται από την οξείδωση.
 • Ισοσταθμίζουμε τα άτομα του στοιχείου που παρουσιάζει τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης.
 • Βρίσκουμε τη συνολική μεταβολή του αριθμού οξείδωσης (εδώ αύξηση).
 • Προσθέτουμε στα προϊόντα τόσα ηλεκτρόνια e-, όση είναι η συνολική μεταβολή του αριθμού οξείδωσης.
 • Προσθέτουμε στα προϊόντα τόσα υδρογονοκατιόντα Η+ όσα χρειάζονται ώστε να πετύχουμε ισοδυναμία φορτίων πρώτου-δεύτερου μέλους.
 • Προσθέτουμε κατάλληλο αριθμό μορίων νερού, όπου χρειάζεται, ώστε να πετύχουμε ισοδυναμία μάζας πρώτου-δεύτερου μέλους.

Παράδειγμα 1:
Να γραφεί η ημιαντίδραση οξείδωσης των SO32- η οποία εκφράζει την αναγωγική δράση του Νa2SO3 σε όξινο περιβάλλον.

 •           SO32-                         →      SO42-
 •           Συνολική μεταβολή Α.Ο. = 2
 •           SO32-                         →      SO42- + 2e-
 •           SO32-                         →      SO42- + 2e- + 2H+
 •           SO32-      +  H2O        →      SO42- + 2e- + 2H+

Παράδειγμα 2:
Να γραφεί η ημιαντίδραση οξείδωσης του οξυγόνου η οποία εκφράζει την αναγωγική δράση του Η2Ο2 σε όξινο περιβάλλον.

 •           Η2Ο2 → Ο2
 •           Συνολική μεταβολή Α.Ο. = 2
 •           Η2Ο2 → Ο2 + 2e-
 •           Η2Ο2 → Ο2 + 2e- + 2H+

Παράδειγμα 3:
Να γραφεί η ημιαντίδραση οξείδωσης του S η οποία εκφράζει την αναγωγική δράση του Η2S σε όξινο περιβάλλον.

 •      Η2S  → S
 •      Συνολική μεταβολή Α.Ο. = 2
 •      Η2S  → S + 2e-
 •      Η2S  → S + 2e- + 2H+

Παρατήρηση:
Η συμπλήρωση της ημιαντίδρασης σε βασικό περιβάλλον γίνεται με παρόμοια διαδικασία μ’ αυτή που εφαρμόστηκε για τη συμπλήρωση ημιαντιδράσεων σε όξινο περιβάλλον με τη διαφορά ότι η ισοστάθμιση φορτίων πρώτου-δεύτερου μέλους γίνεται με την προσθήκη ΟΗ- όπου χρειάζεται:

Παράδειγμα:
Να συμπληρωθεί η ημιαντίδραση οξείδωσης του Cl2 προς ClO3- σε βασικό περιβάλλον.

 •      Cl2               →      ClO3-
 •      Cl2               →      2ClO3-
 •      Συνολική μεταβολή Α.Ο. = 10
 •      Cl2               →      2ClO3- + 10e-
 •      Cl2 + 12OH- →      2ClO3- + 10e-
 •      Cl2 + 12OH- →      2ClO3- + 10e- + 6H2O

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας