1.5.3 Συμπλήρωση ημιαντίδρασης αναγωγής οξειδωτικού σώματος

Τόσο στα ηλεκτρολυτικά όσο και στα γαλβανικά στοιχεία η ημιαντίδραση αναγωγής πραγματοποιείται στο ηλεκτρόδιο της καθόδου. Για τη συμπλήρωση μιας τέτοιας ημιαντίδρασης ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  • Γράφουμε στα αντιδρώντα το οξειδωτικό σώμα και στα προϊόντα το σώμα που παράγεται από την αναγωγή.
  • Ισοσταθμίζουμε τα άτομα του στοιχείου που παρουσιάζει τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης.
  • Βρίσκουμε τη συνολική μεταβολή του αριθμού οξείδωσης (εδώ μείωση).
  • Προσθέτουμε στα αντιδρώντα τόσα ηλεκτρόνια e-, όση είναι η συνολική μεταβολή του αριθμού οξείδωσης.
  • Προσθέτουμε στα αντιδρώντα τόσα υδρογονοκατιόντα Η+ όσα χρειάζονται ώστε να πετύχουμε ισοδυναμία φορτίων πρώτου-δεύτερου μέλους.
  • Προσθέτουμε κατάλληλο αριθμό μορίων νερού, όπου χρειάζεται, ώστε να πετύχουμε ισοδυναμία μάζας πρώτου-δεύτερου μέλους.

  Παράδειγμα 1:
  Να γραφεί η ημιαντίδραση αναγωγής των ΝΟ3- σε ΝΟ2 η οποία εκφράζει την οξειδωτική δράση του πυκνού ΗΝΟ3.

  •      ΝΟ3-                     → ΝΟ2
  •      Συνολική μεταβολή Α.Ο. = 1
  •      ΝΟ3- + e             → ΝΟ2
  •      ΝΟ3- + e- + 2H+    → ΝΟ2
  •      ΝΟ3- + e- + 2H+    → ΝΟ2 + H2O

  Παράδειγμα 2:
  Να γραφεί η ημιαντίδραση αναγωγής των Cr2O72- η οποία εκφράζει την οξειδωτική δράση του Κ2Cr2O7 σε όξινο περιβάλλον.

  •               Cr2O72-                           →      2Cr3+
  •      Συνολική μεταβολή Α.Ο =2·3 = 6
  •           Cr2O72- + 6e-                       →      2Cr3+
  •           Cr2O72- + 6e-    + 14 H+      →      2Cr3+
  •           Cr2O72- + 6e   + 14 H+      →      2Cr3+ + 7H2O

  Παράδειγμα 3:
  Να γραφεί η ημιαντίδραση αναγωγής των MnO4- η οποία εκφράζει την οξειδωτική δράση του ΚMnO4 σε όξινο περιβάλλον.

  •           MnO4-                       →      Mn2+
  •           Συνολική μεταβολή Α.Ο  = 5
  •           MnO4- + 5e-                       →      Mn2+
  •           MnO4- + 5e-     + 8H+        →      Mn2+
  •           MnO4- + 5e-     + 8H+        →      Mn2+ + 4H2O

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Αρχή Σελίδας