3γ. Alkaline Fuel Cells – Αλκαλικά στοιχεία καύσης

Τα αλκαλικά στοιχεία καύσης είναι μία από τις πιο αναπτυγμένες τεχνολογίες και έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπό να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια και πόσιμο νερό στις διαστημικές αποστολές.
Ο σχεδιασμός ενός αλκαλικού στοιχείου καύσης είναι παρόμοιος με αυτόν των ΡΕΜFC. Μια βασική διαφορά είναι ότι το AFC χρησιμοποιεί ως ηλεκτρολύτη ένα υδατικό διάλυμα ΚΟΗ. Η ηλεκτροχημεία του στοιχείου είναι κάπως διαφορετική μια και ΟΗ- μεταναστεύουν από την κάθοδο στην άνοδο του στοιχείου όπου αντιδρούν με το καύσιμο υδρογόνο για να παραχθεί νερό και e-. Αυτά τα e- χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν  ένα εξωτερικό κύκλωμα και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Κατόπιν επιστρέφουν στην κάθοδο όπου αντιδρούν με το οξυγόνο και το νερό για να παραχθούν περισσότερα ΟΗ-.

 

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής :

Άνοδος (-)  οξείδωση του Η2  :  2Η2  +  4ΟΗ-  →  4Η2Ο  +  4e-

Κάθοδος (+)  αναγωγή του Ο2  :  Ο2  +  2Η2Ο  +  4e →  4ΟΗ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας