Παράδειγμα 6:
Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος CuSO4 με ηλεκτρόδια Pt:

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
CuSO4(s) → Cu2+(aq) + SO42-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν:  Cu2+, SO42-, H+, OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ >H+(οξύ)> Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα Cu2+, H+, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή αυτή δεν είναι όξινο (αφού τα Η+ προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο). Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Cu2+ και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Cu2+. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση:

Κάθοδος:  Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα SO42-, OH-, H2O. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον στην περιοχή της ανόδου δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα SO42- και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα οξειδωθούν στην άνοδο σύμφωνα με την αντίδραση (οξείδωση του οξυγόνου του Η2Ο) :

Άνοδος:  Η2Ο(l) → 2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας