3.12 Επίδραση συγκέντρωσης στο δυναμικό στοιχείου – Εξίσωση Nerst

  • Η εξίσωση Nerst χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να βρούμε το δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου (Εστοιχείου) σε συνθήκες που δεν είναι πρότυπες, όπως σε συγκεντρώσεις ιόντων ≠ 1Μ
  • Ο τύπος που χρησιμοποιούμε είναι :

Εστοιχείου = Ε0στοιχείου – (0,0592 / n) · log ([προϊόντων] / [αντιδρώντων])

όπου:
Εστοιχείου = το δυναμικό του στοιχείου στις νέες συνθήκες.
E0στοιχείου = το πρότυπο ή κανονικό δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου.
n = ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων e- που μετακινούνται   στην οξειδοαναγωγική αντίδραση.
[προϊόντα] , [αντιδρώντα] = συγκεντρώσεις προϊόντων και αντιδρώντων για τα οποία ισχύει:

  • εάν είναι στερεά η συγκέντρωση είναι μονάδα.
  • εάν είναι αέρια βάζουμε τις μερικές πιέσεις αυτών υψωμένες σε δύναμη ίση με τον αντίστοιχο συντελεστή.
  • εάν είναι ιόντα βάζουμε τις συγκεντρώσεις τους υψωμένες σε δύναμη ίση με τον αντίστοιχο συντελεστή.
  • Σε κατάσταση ισορροπίας το Εστοιχείου είναι μηδέν (Εστοιχείου = 0) και ο τύπος τη εξίσωσης Nerst γίνεται :

Εστοιχείου = Ε0στοιχείου – (0,0592 / n) · log ([προϊόντων] / [αντιδρώντων])
άρα 0 = Ε0στοιχείου – (0,0592 / n) · log ([προϊόντων] / [αντιδρώντων])
άρα 0 = Ε0στοιχείου – (0,0592 / n) · log Κισορροπίας
              άρα Ε0στοιχείου = (0,0592 / n) · log Κισορροπίας

Ε0στοιχείου = (0,0592 / n) · log Κισορροπίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας