3.4.3 Παραδείγματα υπολογισμού του Ε0 ημιαντίδρασης με τη χρήση

του προτύπου ηλεκτροδίου του υδρογόνου

Παράδειγμα 1:
Εύρεση Ε◦ της ημιαντίδρασης :  Zn2+(aq) + 2e-  Zn(s) 

 1. Το ένα ημιστοιχείο θα είναι Zn(s) / Zn2+(aq)
 2. Το άλλο ημιστοιχείο θα είναι  Pt , H2(g) /  H+(aq)
 3. O Ζn είναι πιο αναγωγικό σώμα από το Η2 , άρα ο Zn θα οξειδώνεται και τα Η+ θα ανάγονται.
 4. Επομένως το ημιστοιχείο Zn(s) / Zn2+(aq) θα αποτελεί την άνοδο και το ημιστοιχείο Pt , H2(g) /  H+(aq) θα αποτελεί την κάθοδο 

Άνοδος (-)                      Zn(s)  Zn2+(aq) + 2e-
Οξείδωση

Κάθοδος (+)                   2H+(aq) + 2e-  H2(g)
Αναγωγή
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνολική αντίδραση      Zn(s) +  2H+(aq)  Zn2+(aq) + H2(g)
Ε0στοιχείου= Ε0red - Ε0ox άρα Ε0ox=Ε0red - Ε0στοιχείου άρα Ε0ox=0-0,76 άρα Ε0ox = - 0,76V

 1. Άρα το Ε0 του σώματος που οξειδώνεται (Zn) είναι – 0,76 V
 2. Ή αλλιώς Ε0 ημιαντίδρασης: Zn2+(aq)+ 2e-Zn(s) είναι - 0,76 V

Όπου:

Ε0στοιχείου = Κανονικό δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου.
Ε0red =το κανονικό δυναμικό (πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής) του στοιχείου που ανάγεται, δηλαδή Ε0οξειδοαναγωγής καθόδου.
Ε0ox =το κανονικό δυναμικό (πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής) του στοιχείου που οξειδώνεται, δηλαδή Ε0οξειδοαναγωγής ανόδου.

Εύρεση Ε0 της ημιαντίδρασης
  Zn2+(aq) + 2e- Zn(s)

 

Παράδειγμα 2:
Εύρεση Ε0 της ημιαντίδρασης :  Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s) 

 1. Το ένα ημιστοιχείο θα είναι Cu(s) / Cu2+(aq)
 2. Το άλλο ημιστοιχείο θα είναι  Pt , H2(g) /  H+(aq)
 3. O Cu είναι πιο οξειδωτικό σώμα από το Η2 , άρα τα Cu2+ θα ανάγονται και το Η2 θα οξειδώνεται.
 4. Επομένως το ημιστοιχείο Cu(s) / Cu2+(aq) θα αποτελεί την κάθοδο και το ημιστοιχείο Pt , H2(g) /  H+(aq) θα αποτελεί την άνοδο 

Άνοδος (-)                      H2(g)  2H+(aq) + 2e
Οξείδωση

Κάθοδος (+)                   Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s)
Αναγωγή
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνολική αντίδραση      Cu2+(aq) + H2(g)  Cu(s) + 2H+(aq)  
Ε0στοιχείο =Ε0red - Ε0ox άρα Ε0red =Ε0στοιχείου + Ε0ox άρα Ε0red=0,34+ 0 άρα Ε0red = 0,34V

 1. Άρα το Ε0 του σώματος που ανάγεται (Cu2+) είναι  0,34 V
 2. Ή αλλιώς Ε0 ημιαντίδρασης: Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s)  είναι  0,34 V

Όπου:Ε0στοιχείου = Κανονικό δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου.
Ε0red =το κανονικό δυναμικό (πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής) του στοιχείου που ανάγεται, δηλαδή Ε0οξειδοαναγωγής καθόδου.
Ε0ox =το κανονικό δυναμικό (πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής) του στοιχείου που οξειδώνεται, δηλαδή Ε0οξειδοαναγωγής ανόδου.

Εύρεση Ε0 της ημιαντίδρασης
Cu  2+(aq) + 2e- Cu(s)

 

 

Αρχή Σελίδας