3ε. Molten Carbonate Fuel Cells – Στοιχεία καύσης τηγμένου άνθρακα

Τα στοιχεία καύσης τηγμένου άνθρακα λειτουργούν κάπως διαφορετικά από τα άλλα στοιχεία καύσης. Αυτά χρησιμοποιούν είτε τηγμένα ανθρακικά άλατα λιθίου- καλίου, είτε λιθίου-νατρίου, σαν ηλεκτρολύτες. Όταν θερμανθούν σε θερμοκρασία γύρω στους 650°C αυτά τα άλατα λειώνουν και παράγουν ανθρακικά ιόντα τα οποία ρέουν από την κάθοδο στην άνοδο όπου συνδυάζονται με το υδρογόνο για παραγωγή νερού, CO2 και e-. Αυτά τα e- μετακινούνται, δια μέσου ενός εξωτερικού κυκλώματος, προς την κάθοδο, παράγοντας μ’ αυτό τον τρόπο ηλεκτρική ενέργεια.

 

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής :

Άνοδος (-) οξείδωση του Η : CO32- + H2  → H2O +  CO2  +  2e

Κάθοδος (+) αναγωγή του Ο2  : CO2  +  ½ O +  2e →  CO32-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας