Παράδειγμα 1:
Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος AgNO3 με ηλεκτρόδια Pt:

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
AgNO3(aq) → Ag+(aq) + NO3-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν: Ag+ , NO3-, H+, OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:

Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+> H+(οξύ) > Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα Ag+, H+, H2O. Υπάρχουν πολύ λίγα Η+ (αφού αυτά   προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον δεν είναι όξινο. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Ag+ και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Ag+. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση:

Κάθοδος:  2Ag+(aq) + 2e-  2Ag(s)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα NO3-, OH-, H2O. Υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισμό του Η2Ο) δηλαδή το περιβάλλον δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα NO3- και τα H2O. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα οξειδωθούν στην άνοδο σύμφωνα με την αντίδραση (οξείδωση του οξυγόνου του Η2Ο)

Άνοδος:  Η2Ο(l)  2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας