Παράδειγμα 3:
Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος ΚΟΗ με ηλεκτρόδια Pt:

Στο διάλυμα γίνονται οι εξής αντιδράσεις:
ΚΟΗ(s) → Κ+(aq) + ΟΗ-(aq)
H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)

Άρα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν:  Κ+, Η+, OH-, H2O

Η σειρά εκφόρτισης κατιόντων στην κάθοδο (-)είναι:
 Au3+ > Pt2+ > Ag+ > Cu2+ >H+(οξύ)> Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > [H2O] > Fe2+ > Cr3+ > Zn2+ > Mn2+ > Al3+ > Mg2+ > Na+ > Ca2+ > Ba2+ > K+

Η σειρά εκφόρτισης ανιόντων στην άνοδο (+) είναι:
S2- > OH- (βάση) > J- > [H2O] > Br- > Cl- > οξυγονούχα ιόντα > F-

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα Κ+, H+, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή αυτή δεν είναι όξινο (αφού τα Η+ προέρχονται κυρίως από τον ιοντισμό του H2Ο). Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα Κ+ και τα Η2Ο. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο σύμφωνα με την αντίδραση (αναγωγή του υδρογόνου του Η2Ο) :

Κάθοδος:  2Η2Ο(l)+ 2e-  Η2(g) + 2ΟΗ-(aq)

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα OH-, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή αυτή είναι βασικό, αφού τα ΟΗ- προέρχονται κυρίως από τον ιοντισμό του ΚΟΗ. Μεταξύ αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα ΟΗ-. Άρα αυτά θα οξειδωθούν στην άνοδο σύμφωνα με την αντίδραση :

Άνοδος:  2ΟΗ-(aq)   Η2Ο(l) + ½Ο2(g) + 2e-

 

 

Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος ΚΟΗ με ηλεκτρόδια Pt:

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας