1.5.2 Ημιαντιδράσεις στις κατηγορίες των αναγωγικών σωμάτων

1. Στοιχεία:
Μ (0) → ΜΧ+ (+x) + xe- , π.χ.   Zn (0) → Zn2+ (+2) + 2e-
H2 (0) → 2H+ (+1) + 2e-

2. Οξείδια:
Η2Ο2 (-1) →Ο2 (0) + 2Η+ + 2e-
S(+4)O2 + 2H2O → S(+6)O42- + 4H+ + 2e-

3. Οξέα:
Η2S (-2) → S (0) + 2H+ + 2e-
2HX (-1)X2 (0) + 2H+ + 2e-  όπου Χ: Cl, Br, I
Η2S(+4)O3 + H2O → H2S(+6)O4 + 2H+ + 2e-
H3P(+3)O3 + H2O → H3P(+5)O4 + 2H+ + 2e-

4. Βάσεις
2N(-3)H3 → N2(0) + 6H+ + 6e-

5. Άλατα
NaX:              2X- → X2 (0) + 2e-  (X = Cl, Br, I )
Na2S:            S2- → S (0) + 2e-   ή   S2- +4H2O → 8H+ + S(+6)O42- + 8e-
Na2SO3:        S(+4)O32-       +  H2O        →      S(+6)O42- + 2e- + 2H+
FeCl2:            Fe2+ → Fe3+ +e-
SnCl2:           Sn2+ → Sn4+ + 2e-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας