Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm
Θεσμικά όργανα της ΕΕ http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
Τομείς πολιτικής της ΕΕ http://europa.eu/pol/index_el.htm
Εκπαίδευση και Νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu/eu-life/education-training/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επιτροπή για την Εκπαίδευση http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home.html
Το Πρόγραμμα Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
Το Πρόγραμμα eTwinning http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Το Πρόγραμμα «Europe for Citizens» http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Η γωνιά των Εκπαιδευτικών http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm
Η γωνιά του παιδιού http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
Εκπαιδευτικά Εργαλεία ? Πρόγραμμα Learneurope http://www.learneurope.eu/index.php/en/

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ? Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.en.html
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά http://europa.eu/abc/euslides/index_en.htm
Εσείς και η Ευρώπη http://ec.europa.eu/snapshot/index_el.htm
Το Πανόραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/ 
Γλωσσάριο Όρων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_el.htm
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων http://www.eucharter.org/
Ένα «κυνήγι θησαυρού» για την Ευρωπαϊκή Ένωση http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=43697
Το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Youtube http://www.youtube.com/user/eutube
Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
Ευρωπαϊκά Σχολεία http://www.eursc.eu/index.php?l=2
Δίκτυο Υπουργείων Παιδείας - European Schoolnet http://www.eun.org/
Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Μάθηση και τα Προσόντα http://ec.europa.eu/ploteus/