Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές εφαρμογές.

ΜΕΡΟΣ Α: Θεωρητικό πλαίσιο

 

 

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη.

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικά Σενάρια
Ο κύριος σκοπός του δεύτερου μέρος είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτικά Σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία τους.

 

 

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη διδασκαλία ? ερευνητική προσέγγιση ως προς τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Κων/νος Δημητρακάκης, Αλιβίζος Σοφός

Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας χρησιμοποιούν στις σχολικές τους τάξεις όλο και περισσότερο σύγχρονα προϊόντα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ένα από αυτά είναι και η αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα. (ΔΠ).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τυχόν ο Διαδραστικός Πίνακας διαθέτει αξιοποιούμενος στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο διδασκαλίας, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

 

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

 

 

Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η αξιοποίησή τους στην ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ και την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση.

Το παρόν υλικό έχει ως στόχο τη σύντομη επισκόπηση των βασικών λειτουργιών και των παιδαγωγικών χρήσεων των διαδραστικών πινάκων στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνοντας ένα πλαίσιο αρχών μέσα στο οποίο η χρήση των πινάκων αυτών θα αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους, όχι τόσο ως εργαλεία εποπτικής διδασκαλίας αλλά κυρίως ως εργαλεία ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, της οργάνωσης της λειτουργίας της τάξης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Το υλικό συμπληρώνεται με δύο ενδεικτικά σενάρια χρήσης των διαδραστικών πινάκων στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το υλικό αυτό αφορά σε εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο (Β? Τάξη). Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης του πίνακα (πχ. με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, με αξιοποίηση μόνο των εργαλείων του πίνακα), ενώ ένα από αυτά αποτελεί παράδειγμα προσαρμογής ήδη υπάρχοντος σεναρίου από το υλικό επιμόρφωσης β? επιπέδου, για να αξιοποιηθεί σε τάξη με διαδραστικό πίνακα.

 

 

Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο παρόν υλικό αποτυπώνονται ευρήματα και προτάσεις σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα και προτείνονται σενάρια εφαρμογής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 

 

Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να δώσει ένα πλαίσιο θεωρητικών αρχών με ενδεικτικά παραδείγματα ως προς το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο ΔΠ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Ιστορία).

 

 Εκπαιδευτικός Οδηγός Αξιοποίησης Διαδραστικού Πίνακα SMART Board