Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-15

 

ΦΕΚ 240/5-11-2013 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 ? Διαδικασίες

 

Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας

 

Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά

 

Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ? Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας ? Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

 

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014

 

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014

 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο

 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Τόμος ΙΙ: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός καιι Διαδικασίες Αξιολόγησης

 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Τόμος ΙΙΙ: Μεθοδολογία καιι Εργαλεία Διερεύνησης

 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Τόμος ΙV: Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα

 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Τόμος V: Σχέδια Εκθέσεων

 

Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελος Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων