Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Ραστ

Ο δρόμος Ράστ έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αν κοιτάξουμε την ανιούσα και την κατιούσα κλίμακά του θα παρατηρήσουμε ότι σχηματίζονται όμοια (σχεδόν) διαστήματα ανάμεσα στις αντίστοιχες βαθμίδες σε σχέση με τον δρόμο Ματζόρε. Πράγματι αν παραλείψουμε τους φθόγγους (#mi) και (#sol) καθώς και την VII βαθμίδα (do) της κατιούσας κλίμακας θα έχουμε ένα δρόμο Ματζόρε.
Σαν συνέπεια αυτού προκύπτει ότι ο δρόμος Ματζόρε έχει μεγάλη συγγένεια με τον δρόμο Ράστ αλλά και είναι αρμονική σκάλα του δρόμου Ράστ. Αυτό σημαίνει πως οι βασικές αρμονικές σειρές του δρόμου Ματζόρε συνοδεύουν και τον δρόμο Ράστ.
Οσον αφορά την αυξημένη IV βαθμίδα (#sol) μπορούμε να πούμε πως άλλοτε χαρακτηρίζει μελωδικά και άλλοτε αρμονικά τον  δρόμο Ράστ. Στην περίπτωση που χαρακτηρίζει αρμονικά τον δρόμο Ράστ θα ακολουθούμε τις βασικές αρμονικές σειρές που σημειώνονται παρακάτω.
Η μελωδική γραμμή του δρόμου Ράστ μπορεί να ακολουθήσει τις εξής μορφές:
3α ανιούσα κλίμακα:  re    mi   #fa   sol   la    si   #do   re
κατιούσα κλίμακα:    re    do    si   la    sol  #fa    mi   re
3β ανιούσα κλίμακα:  re   #mi   #fa   sol   la    si   #do   re
κατιούσα κλίμακα:    re   do     si   la   sol   #fa    mi   re
3γ ανιούσα κλίμακα:  re   mi    #fa  #sol   la    si   #do   re
κατιούσα κλίμακα:    re   do     si    la  sol   #fa    mi   re

Ράστ ανιούσα κλίμακα:

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: rastup

Στην ανιούσα κλίμακα του δρόμου Ράστ οι κύριες συγχορδίες καθώς και οι δευτερεύουσες είναι πανομοιότυπες με αυτές του δρόμου Ματζόρε. Η διαφορά παρουσιάζεται με την προσθήκη της αυξημένης IV βαθμίδας (#sol) οπότε θα έχουμε τα εξής:
Κύριες βαθμίδες: I βαθμίδα: re+
IV βαθμίδα: #sol dim
V βαθμίδα: la+ (la+7)
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα:  mi-
III βαθμίδα:  #fa-
VI βαθμίδα:  si-
VII βαθμίδα:  #do dim
Πρέπει να σημειώσουμε πως η περίπτωση της προσθήκης της αυξημένης IV βαθμίδας (#sol) μπορεί να μην αποκλείει την ύπαρξη και της μη αυξημένης IV βαθμίδας (sol). Αυτό σημαίνει πως μπορεί να έχουμε και εμφάνιση της συγχορδίας #sol dim αλλά και εμφάνιση της συγχορδίας (sol-).

Ράστ κατιούσα κλίμακα:

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: rastdn

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re+
II βαθμίδα:  do+
IV βαθμίδα:  la- (la+, la+7)
V βαθμίδα:  sol+
Δευτερεύουσες συγχορδίες:
III  βαθμίδα:  si-
VI  βαθμίδα:  #fa dim
VII  βαθμίδα:  mi-
Στην κατιούσα κλίμακα του Ράστ έχουμε να παρατηρήσουμε ένα φαινόμενο παρόμοιο με εκείνο που σημειώνεται στο δρόμο Μελωδικό Μινόρε (στην ανιούσα κλίμακα), στην IV βαθμίδα. Συγκεκριμένα στην IV βαθμίδα της κατιούσας κλίμακας του Ράστ, σύμφωνα με τα μελωδικά διαστήματα του δρόμου, παρ’ ότι προκύπτει η συγχορδία  (la+), δεν εναρμονίζουμε με αυτήν αλλά με την συγχορδία (la+) ή (la+7) (αρμονική συγχορδία).
Παρ΄ ότι, στην κατιούσα κλίμακα του δρόμου Ράστ θεωρείται αρμονική σκάλα ο δρόμος Ματζόρε, θεωρείται απαραίτητο και χαρακτηριστικό η προσθήκη της συγχορδίας της II βαθμίδας (do+) (και μάλιστα σαν κύριας συγχορδίας) στις αρμονικές ζεύξεις.
Και στην κατιούσα κλίμακα του Ράστ προστίθεται (μερικές φορές αντικαθιστώντας την μη αυξημένη V βαθμίδα sol) ή αυξημένη V βαθμίδα #sol όπως συμβαίνει και στην ανιούσα κλίμακα.
Στην περίπτωση της προσθήκης της αυξημένης V βαθμίδας #sol  θα έχουμε σαν κύρια συγχορδία και την συγχορδία #sol dim.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.