Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Διατονικό μινόρε

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: minordia

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re+
IV βαθμίδα:  sol-
V βαθμίδα:  la-
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα:  mi dim
III βαθμίδα:  fa+
VI βαθμίδα:  b si+
VII βαθμίδα:  do+
Γενικά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο δρόμος Διατονικό Μινόρε ξεχωρίζει από τους δρόμους Μελωδικό Μινόρε και Αρμονικό κατά την αρμονική σύνδεση των συγχορδιών των βαθμίδων I-VII-I, δηλ. (re-) -(do+) -(re-).
Ο δρόμος Διατονικό Μινόρε έχει χρησιμοποιηθεί και σε Ρεμπέτικα τραγούδια και σε Σύγχρονα Λαϊκά. Κατά μια άποψη η συγχορδία της ΙΙ βαθμίδας του δρόμου Διατονικό Μινόρε αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δρόμους: Διατονικό Μινόρε – Μελωδικό Μινόρε – Αρμονικό Μινόρε – Κατιούσα κλίμακα του δρόμου Κιουρντί. Πρόκειται για την συγχορδία  (mi dim) που συναντάται:
α: Στη ΙΙ βαθμίδα του δρόμου Αρμονικό Μινόρε και στην VII βαθμίδα του ιδίου δρόμου ως (do dim) που είναι εναρμόνια συγχορδία με την (mi dim).
β: Στη VII βαθμίδα της ανιούσας κλίμακας του δρόμου Μελωδικό Μινόρε ως (do dim) και στην II βαθμίδα του ίδιου δρόμου ως (mi dim).
γ: Στη ΙΙ βαθμίδα της κατιούσας κλίμακας του δρόμου Κιουρντί ως (mi dim).
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, αν με βάση την συγχορδία (mi dim) αναπτύξουμε τα μελωδικά διαστήματα ενός από τους παραπάνω δρόμους, τότε κρατώντας την ίδια συγχορδία (mi dim) και ακολουθώντας την μελωδική γραμμή ενός άλλου δρόμου μπορούμε να περάσουμε σ’ αυτόν τον άλλο δρόμο χωρίς ακουστικά χάσματα.
Ο δρόμος Διατονικό Μινόρε λέγεται και Σχετική Ελλάσσονα Κλίμακα ή Σχετικό Μινόρε γιατί σχετίζεται με το δρόμο Ματζόρε έχοντας τον ίδιο ακριβώς οπλισμό. Δηλαδή ο δρόμος re σχετικό μινόρε έχει τον ίδιο ακριβώς οπλισμό με το δρόμο fa Ματζόρε. Μια άλλη ονομασία του δρόμου Διατονικό Μινόρε είναι η εξής: ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. Πολλά δε νησιώτικα τραγούδια ακολουθούν τη μελωδική γραμμή του δρόμου αυτού.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.