Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Η υποστήριξη και ενίσχυση του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, μέσω του εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου, με τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.


Περισσότερα...

 

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν:

Την πιλοτική εφαρμογή της μελέτης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην πρωινή ζώνη.

Τη διάθεση μιας διδακτικής ώρας της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη και για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

 

Ανοίξτε το ΦΕΚ...

 

Σχετικά με την κατανομή τάξεων, κατά το τρέχον σχολικό έτος, στα Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ, που έχουν οριστεί με το ΦΕΚ 804/Β΄/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το ΦΕΚ 1048/Β΄/2010, παρακαλούνται οι Διευθυντές, σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, να εισηγηθούν στο Σύλλογο Διδασκόντων να δοθεί προτεραιότητα να επιλέξουν και να αναλάβουν τα τμήματα της Έκτης (Στ΄) τάξης δάσκαλοι που το επιθυμούν και συγχρόνως έχουν επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διαθέτουν επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, να δοθεί προτεραιότητα σε δασκάλους που το επιθυμούν και, ταυτόχρονα, διαθέτουν αυξημένα προσόντα στη χρήση διαδραστικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανοίξτε το έγγραφο...

 

 

 

Σε συνέχεια της με Αριθμ. Πρωτ. 137359/Γ1/02-09-2014 «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία», μετά από ερωτήματα που δέχθηκε η υπηρεσία μας όσον αφορά την έναρξη του σχολικού έτους, διευκρινίζουμε τα εξής:

Περισσότερα...

 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Ολοήμερων δημοτικών σχολείων όλης της χώρας οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικού έτους, κατά προτεραιότητα, ως εξής:


Περισσότερα...

 

 

Για τη λειτουργία Ολοήμερων τμημάτων Δημοτικών με ΕΑΕΠ:

 

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
Αίτηση γονέα, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο με ΕΑΕΠ
Πίνακας 1-ΕΑΕΠ και
Πίνακας Διδακτικών αντικειμένων

 

 

Ορίστηκαν με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας τα τριακόσια είκοσι ένα (321) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Πρόκειται για τα εξής:

Η Απόφαση: Φ.50/174/84570/Γ1/20-06-2013

Το ΦΕΚ: 1583/21-6-2013 (τ Β')