Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

 

 

Μετάφραση του αρχείου Βοήθειας στα Ελληνικά

 

Φεργαδιώτης Αθανάσιος

 

Καθηγητής Γενικού Λυκείου Μαλίων , Κρήτη

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βοήθεια στο GeoGebra

Επίσημο εγχειρίδιο έκδοσης 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφείς

Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Judith Hohenwarter, judith@geogebra.org

Μετάφραση στα Ελληνικά:  Φεργαδιώτης Αθανάσιος    http://users.ira.sch.gr/fergadioti

 

GeoGebra On line: http://www.geogebra.org

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Ιούλιος 2009

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;................................................................................................................................................ 14

Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα................................................................................ 14

Προβολή Γραφικών...................................................................................................................................... 14

Προβολή Άλγεβρας...................................................................................................................................... 15

Προβολή Λογιστικού Φύλλου....................................................................................................................... 16

Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών....................... 16

Προσαρμογή της Επιφάνειας του Χρήστη.................................................................................................... 16

Απόκρυψη και εμφάνιση Αντικειμένου.......................................................................................................... 16

Προσαρμογή της Προβολής Γραφικών ...................................................................................................... 17

 Προσαρμογή του Συστήματος  Συντεταγμένων , των Αξόνων και του Πλέγματος...................................... 17

Προσαρμογή της Εργαλειοθήκης................................................................................................................. 18

Το Παράθυρο «Ιδιότητες» ............................................................................................................................. 18

Το Μενού Περιεχομένων .............................................................................................................................. 19

Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης............................................................................................ 19

Η Μπάρα Πλοήγησης................................................................................................................................... 19

Το Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής......................................................................................................... 20

Πλοήγηση και  τροποποίηση του Πρωτοκόλλου στοιχείων κατασκευής...................................................... 20

Εξαγωγή του  Πρωτοκόλλου στοιχείων κατασκευής  σαν ιστοσελίδα .......................................................... 21

Προσαρμογή των επιλογών σας ................................................................................................................. 21

Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας...................................................................................................... 22

Επιλογές Εκτύπωσης..................................................................................................................................... 22

Εκτύπωση της Προβολής Γραφικών............................................................................................................. 22

Εκτύπωση του Πρωτοκόλλου στοιχείων κατασκευής ................................................................................... 22

Δημιουργία εικόνων από την Προβολή Γραφικών....................................................................................... 23

Αποθήκευση  της Προβολής Γραφικών σαν εικόνα ................................................................................... 23

Αντιγραφή της Προβολής Γραφικών στη μνήμη.......................................................................................... 23

Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων............................................................................................................ 24

Εισαγωγή Γεωμετρικών........................................................................................................................................................................ 25

Γενικές σημειώσεις....................................................................................................................................... 25

Εργαλεία κατασκευής................................................................................................................................... 25

Επιλογή Αντικειμένων.................................................................................................................................... 25

Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων..................................................................................................... 26

Γενικά Εργαλεία............................................................................................................................................. 26

 Αντιγραφή(ιδιότητες, χρώμα, στυλ) ............................................................................................................. 26

 Διαγραφή.................................................................................................................................................... 26

 Μετακίνηση ................................................................................................................................................. 26

 Μετακίνηση της προβολής των Γραφικών ................................................................................................. 27

 Εγγραφή στο Λογιστικό Φύλλο.................................................................................................................... 27

 Σχέση μεταξύ δύο αντικειμένων.................................................................................................................... 27

 Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο ....................................................................................................... 27

 Εμφάνιση/ απόκρυψη ετικέτας ................................................................................................................... 27

 Εμφάνιση /απόκρυψη αντικειμένου ............................................................................................................ 27

 Μεγέθυνση .................................................................................................................................................. 28

 Σμίκρυνση ................................................................................................................................................... 28

Εργαλεία Σημείου ......................................................................................................................................... 28

 Τομή δύο αντικειμένων ................................................................................................................................ 28

 Μέσο ή κέντρο ............................................................................................................................................ 28

 Νέο σημείο .................................................................................................................................................. 29

Εργαλεία Διανύσματος ................................................................................................................................ 29

 Διάνυσμα μεταξύ δύο σημείων ................................................................................................................... 29

 Διάνυσμα από σημείο ................................................................................................................................ 29

Εργαλεία Τμήματος....................................................................................................................................... 29

 Τμήμα μεταξύ δύο σημείων ......................................................................................................................... 29

 Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο ........................................................................................................ 29

Εργαλεία Ημιευθείας .................................................................................................................................... 30

 Ημιευθεία μεταξύ δύο σημείων .................................................................................................................... 30

Εργαλεία Πολυγώνου .................................................................................................................................. 30

...................................................................................................................................................................... 30

 Πολύγωνο ................................................................................................................................................... 30

 Κανονικό πολύγωνο................................................................................................................................... 30

Εργαλεία Ευθείας ......................................................................................................................................... 31

 Διχοτόμος γωνίας....................................................................................................................................... 31

 Καλύτερη κατάλληλη γραμμή....................................................................................................................... 31

 Ευθεία που περνά από δύο σημεία ............................................................................................................ 31

 Παράλληλη γραμμή .................................................................................................................................... 31

 Μεσοκάθετη τμήματος ................................................................................................................................ 32

 Κάθετη  γραμμή .......................................................................................................................................... 32

 Πολική ή διαμετρική ευθεία ......................................................................................................................... 32

 Εφαπτόμενες .............................................................................................................................................. 32

Εργαλεία Κωνικών τομών ............................................................................................................................ 33

 Κύκλος με κέντρο και ακτίνα ...................................................................................................................... 33

 Κύκλος με κέντρο που διέρχεται από ένα σημείο........................................................................................ 33

 Κύκλος που διέρχεται από τρία σημεία........................................................................................................ 33

 Διαβήτης...................................................................................................................................................... 33

 Κωνική τομή που διέρχεται από πέντε σημεία ............................................................................................. 33

 Έλλειψη ........................................................................................................................................................ 33

 Υπερβολή .................................................................................................................................................... 34

 Παραβολή ................................................................................................................................................... 34

Εργαλεία Τόξων και Τομέων ......................................................................................................................... 34

 Κυκλικό τόξο με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία............................................................................... 34

 Κυκλικός τομέας  με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία ....................................................................... 34

 Περίμετρος κυκλικού τόξου που διέρχεται από τρία σημεία ....................................................................... 34

 Περίμετρος κυκλικού τομέα που διέρχεται από τρία σημεία ....................................................................... 35

 Ημικύκλιο που περνά από δύο σημεία ....................................................................................................... 35

Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών ..................................................................................................................... 35

 Γωνία........................................................................................................................................................... 35

 Γωνία με δοσμένο μέγεθος ......................................................................................................................... 35

 Εμβαδόν....................................................................................................................................................... 36

 Απόσταση ή μήκος ..................................................................................................................................... 36

 Δρομέας...................................................................................................................................................... 36

 Κλίση............................................................................................................................................................ 36

Εργαλεία Μεταβλητών Boolean..................................................................................................................... 37

 Κουτί επιλογής για εμφάνιση/απόκρυψη αντικειμένων............................................................................... 37

Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου........................................................................................................................ 37

 Γεωμετρικός τόπος ..................................................................................................................................... 37

Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών .................................................................................................... 37

 Ομοιοθεσία αντικειμένου από σημείο με συντελεστή ................................................................................. 38

 Συμμετρία αντικειμένου ως προς ευθεία .................................................................................................... 38

 Συμμετρία αντικειμένου ως προς σημείο .................................................................................................... 38

 Συμμετρία  Σημείου σε  Κύκλο...................................................................................................................... 38

 Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο ως προς γωνία ............................................................................. 38

 Μεταφορά αντικειμένου με διάνυσμα ......................................................................................................... 38

Εργαλεία Κειμένου ....................................................................................................................................... 39

 Εισαγωγή κειμένου ...................................................................................................................................... 39

Τύπος LaTeX  ................................................................................................................................................ 40

Εργαλεία Εικόνας.......................................................................................................................................... 41

 Εισαγωγή εικόνας ....................................................................................................................................... 41

Ιδιότητες της εικόνας ................................................................................................................................... 41

Εισαγωγή Αλγεβρικών........................................................................................................................................................................... 43

Γενικές σημειώσεις ...................................................................................................................................... 43

Ονομασία αντικειμένων................................................................................................................................ 43

Αλλαγή τιμών ............................................................................................................................................... 44

Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής..................................................................................................... 44

Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής...................................... 44

Άμεση Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 45

Αριθμοί και Γωνίες ....................................................................................................................................... 45

Αριθμοί......................................................................................................................................................... 45

Γωνίες........................................................................................................................................................... 45

Δρομείς και Βέλη του πληκτρολογίου .......................................................................................................... 46

Όρια τιμών σε Διάστημα  ............................................................................................................................. 46

Σημεία και Διανύσματα ................................................................................................................................ 46

Ευθείες και Άξονες........................................................................................................................................ 47

Ευθείες.......................................................................................................................................................... 47

Άξονες ......................................................................................................................................................... 47

Κωνικές τομές .............................................................................................................................................. 47

Συναρτήσεις της μεταβλητής  x .................................................................................................................... 48

Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα ........................................................................................................... 48

Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις ............................................................................................... 48

Μεταβλητές Boolean και Πράξεις.................................................................................................................. 49

Κουτί Επιλογής και Βέλη πληκτρολογίου....................................................................................................... 50

Πράξεις......................................................................................................................................................... 50

Λίστα αντικειμένων και Πράξεις.................................................................................................................... 50

Σύγκριση Λιστών από αντικείμενα................................................................................................................ 51

Εφαρμογή προκαθορισμένων Πράξεων και Συναρτήσεων στις Λίστες....................................................... 51

Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις................................................................................................................ 51

Πράξεις Πινάκων.......................................................................................................................................... 52

Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις...................................................................................................................... 52

Εντολές ......................................................................................................................................................... 53

Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών.................................................................................................................. 53

Γενικές Εντολές ............................................................................................................................................ 54

ΒήμαΚατασκευής ......................................................................................................................................... 54

Διαγραφή .................................................................................................................................................... 54

Σχέση ............................................................................................................................................................ 54

Εντολές Boolean........................................................................................................................................... 54

Αν................................................................................................................................................................. 54

Ορίζεται......................................................................................................................................................... 54

ΕιναιΑκέραιος............................................................................................................................................... 55

Εντολές Αριθμού.......................................................................................................................................... 55

ΛόγοςΣυσχέτισης.......................................................................................................................................... 55

Εμβαδόν ....................................................................................................................................................... 55

ΒήμαΑξονα................................................................................................................................................... 55

ΔιωνυμικόςΣυντελεστής................................................................................................................................ 55

ΠεριφέρειαΚωνικής....................................................................................................................................... 56

ΜηΑρμονικόςΛόγος..................................................................................................................................... 56

Καμπυλότητα................................................................................................................................................ 56

Απόσταση .................................................................................................................................................... 56

ΜΚΔ.............................................................................................................................................................. 56

ΠηλίκοΔιαίρεσης........................................................................................................................................... 56

Ολοκλήρωμα ............................................................................................................................................... 57

Επανάληψη................................................................................................................................................... 57

ΕΚΠ................................................................................................................................................................ 57

Μήκος........................................................................................................................................................... 57

Εκκεντρότητα ............................................................................................................................................... 58

ΚάτωΑθροισμα ............................................................................................................................................ 58

Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή.............................................................................................................................. 58

Υπόλοιπο...................................................................................................................................................... 58

Παράμετρος ................................................................................................................................................ 58

Περίμετρος.................................................................................................................................................... 58

Ακτίνα........................................................................................................................................................... 58

Τυχαία ΚατανομήΑνάμεσα............................................................................................................................ 58

ΜήκοςΠρωτεύονταΗμιάξονα........................................................................................................................ 59

ΜήκοςΔευτερεύονταΗμιάξονα..................................................................................................................... 59

Κλίση ............................................................................................................................................................ 59

ΤραπεζίουΑθροισμα .................................................................................................................................... 59

ΠάνωΑθροισμα ........................................................................................................................................... 59

Εντολές Γωνίας ............................................................................................................................................ 60

Γωνία ........................................................................................................................................................... 60

Εντολές Σημείου ........................................................................................................................................... 60

Κέντρο.......................................................................................................................................................... 60

Βαρύκεντρο ................................................................................................................................................. 60

Κορυφή......................................................................................................................................................... 60

ΑκραΤιμή ...................................................................................................................................................... 61

Εστία ............................................................................................................................................................ 61

ΣημείοΚαμπής .............................................................................................................................................. 61

Τομή.............................................................................................................................................................. 61

Μέσο ............................................................................................................................................................ 62

Σημείο .......................................................................................................................................................... 62

Ρίζα .............................................................................................................................................................. 62

Κορυφή ........................................................................................................................................................ 62

Εντολές Διανύσματος .................................................................................................................................. 62

ΔιάνυσμαΚαμπυλότητας.............................................................................................................................. 62

Διεύθυνση ................................................................................................................................................... 63

ΚάθετοΔιάνυσμα ......................................................................................................................................... 63

ΜοναδιαίοΚάθετοΔιάνυσμα ........................................................................................................................ 63

ΜοναδιαίοΔιάνυσμα .................................................................................................................................... 63

Διάνυσμα...................................................................................................................................................... 63

Εντολή Τμήμα ............................................................................................................................................... 63

Τμήμα ........................................................................................................................................................... 63

Εντολή Ημιευθεία.......................................................................................................................................... 64

Ημιευθεία ..................................................................................................................................................... 64

Εντολή Πολύγωνο ........................................................................................................................................ 64

Πολύγωνο..................................................................................................................................................... 64

Εντολές Ευθείας............................................................................................................................................ 64

ΔιχοτόμησηΓωνίας........................................................................................................................................ 64

Ασύμπτωτη.................................................................................................................................................... 65

Αξονες ......................................................................................................................................................... 65

ΣυζυγήςΔιάμετρος ....................................................................................................................................... 65

Διευθετούσα................................................................................................................................................. 65

Ευθεία .......................................................................................................................................................... 65

ΠρωτεύονταςΑξονας ................................................................................................................................... 65

ΔευτερεύωνΑξονας ..................................................................................................................................... 65

Κάθετη ......................................................................................................................................................... 66

ΜεσοκάθετηΤμήματος .................................................................................................................................. 66

Πολική .......................................................................................................................................................... 66

Εφαπτομένη ................................................................................................................................................. 66

Εντολές Κωνικών τομών .............................................................................................................................. 67

Κύκλος ......................................................................................................................................................... 67

ΚωνικήΤομή .................................................................................................................................................. 67

Ελλειψη.......................................................................................................................................................... 67

Υπερβολή ..................................................................................................................................................... 67

ΕφαπτόμενοςΕγγύτατοςΚύκλος.................................................................................................................... 68

Παραβολή .................................................................................................................................................... 68

Εντολές Συνάρτησης ................................................................................................................................... 68

Υπό συνθήκη Συναρτήσεις........................................................................................................................... 68

Παράγωγος ................................................................................................................................................. 68

ΕκτέλεσηΠράξεων ........................................................................................................................................ 69

Παράγοντας ................................................................................................................................................ 69

Συνάρτηση.................................................................................................................................................... 69

Ολοκλήρωμα ............................................................................................................................................... 69

Πολυώνυμο ................................................................................................................................................. 69

ΑπλοποίησηΟρων ....................................................................................................................................... 70

ΔυναμοσειράTaylor ...................................................................................................................................... 70

Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων............................................................................................................... 70

...................................................................................................................................................................... 70

Καμπύλη ...................................................................................................................................................... 70

Εντολές για  Παραμετρικές καμπύλες .......................................................................................................... 70

Εντολές τόξου και τομέα .............................................................................................................................. 71

Τόξο.............................................................................................................................................................. 71

ΤόξοΚύκλου .................................................................................................................................................. 71

ΚυκλικόςΤομέας ........................................................................................................................................... 71

ΠερίμετροςΚυκλικούΤόξου ........................................................................................................................... 72

ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα............................................................................................................................ 72

Τομέας.......................................................................................................................................................... 72

Ημικύκλιο ..................................................................................................................................................... 72

Εντολές Κειμένου.......................................................................................................................................... 72

Latex............................................................................................................................................................. 72

ΜεταροπήΑριθμούΣεΚλάσμα ....................................................................................................................... 73

ΓράμμαΓιαUnicode ....................................................................................................................................... 73

Ονομα  ........................................................................................................................................................ 73

Αντικείμενο ................................................................................................................................................... 73

ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας ..................................................................................................................... 73

Κείμενο ......................................................................................................................................................... 74

ΚείμενοΓιαUnicode  ...................................................................................................................................... 74

UnicodeΓιαΓράμμα ....................................................................................................................................... 75

UnicodeΓιαΚείμενο........................................................................................................................................ 75

Εντολή Γεωμετρικού Τόπου........................................................................................................................... 75

ΓεωμετρικόςΤόπος ....................................................................................................................................... 75

Εντολές λίστας και Ακολουθιών................................................................................................................... 75

ΕπισύναψηΣεΛίστα........................................................................................................................................ 75

ΜέτρησεΑν.................................................................................................................................................... 75

ΣτοιχείοΛίστας............................................................................................................................................... 76

ΠρώτοςΛίστας.............................................................................................................................................. 76

Εισαγωγή...................................................................................................................................................... 76

ΤομήΛιστών................................................................................................................................................... 76

Λίστα Επανάληψης....................................................................................................................................... 76

ΣυνένωσηΛιστών.......................................................................................................................................... 77

ΚράτησεΑν.................................................................................................................................................... 77

ΤελευταίοςΛίστας.......................................................................................................................................... 77

Μήκος........................................................................................................................................................... 77

ΕλάχιστηΤιμή.................................................................................................................................................. 77

ΜέγιστηΤιμή................................................................................................................................................... 77

Γινόμενο....................................................................................................................................................... 78

ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων............................................................................................................... 78

ΑναστροφήΛίστας........................................................................................................................................ 78

Ακολουθία.................................................................................................................................................... 78

ΔιάταξηΣτοιχείωνΛίστας................................................................................................................................ 79

ΑθροισμαΣτοιχείωνΛίστας............................................................................................................................ 79

ΠάρεΛίστα..................................................................................................................................................... 79

Ενωση........................................................................................................................................................... 79

Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών...................................................................................................... 80

Ομοιοθεσία .................................................................................................................................................. 80

123................................................................................................................................................................ 80

Συμμετρία ..................................................................................................................................................... 80

Στροφή ......................................................................................................................................................... 80

Μεταφορά .................................................................................................................................................... 81

Εντολές Στατιστικής....................................................................................................................................... 81

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων.............................................................................................................................. 81

ΔιάγραμμαΡάβδων....................................................................................................................................... 82

ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης................................................................................................................. 82

Συνδιακύμανση............................................................................................................................................. 83

ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης).......................................................................................................... 83

Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες...................................................................................................... 83

Ιστόγραμμα................................................................................................................................................... 84

ΑντίστροφηΚανονικής.................................................................................................................................. 84

Εντολές Μέσης τιμής..................................................................................................................................... 84

Διάμεσος...................................................................................................................................................... 84

ΕπικρατούσαΤιμή........................................................................................................................................... 84

Κανονική....................................................................................................................................................... 85

Εντολές  τεταρτημορίων............................................................................................................................... 85

ΤυπικήΑπόκλιση ........................................................................................................................................... 85

Εντολές Αθροισμάτων.................................................................................................................................. 85

Εντολές για   Ποσότητες............................................................................................................................... 85

Διακύμανση.................................................................................................................................................. 86

Εντολές Λογιστικού φύλλου.......................................................................................................................... 86

ΟριαΚελιού................................................................................................................................................... 86

Στήλη............................................................................................................................................................. 86

ΣτήληΟνομα ................................................................................................................................................. 86

Γραμμή.......................................................................................................................................................... 86

Εντολές Πίνακα............................................................................................................................................. 87

Ορίζουσα...................................................................................................................................................... 87

ΑντίστροφοςΠίνακα..................................................................................................................................... 87

ΑνάστροφοςΠίνακα..................................................................................................................................... 87

Στοιχεία Μενού......................................................................................................................................................................................... 88

Μενού Αρχείο................................................................................................................................................ 88

 Νέο παράθυρο ........................................................................................................................................... 88

Νέο .............................................................................................................................................................. 88

 Άνοιγμα… ................................................................................................................................................... 88

 Αποθήκευση ............................................................................................................................................... 88

Αποθήκευση ως…........................................................................................................................................ 89

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης ....................................................................................................................... 89

Εξαγωγή -  Δυναμικό Φύλλο εργασίας ως Ιστοσελίδα (html)… .................................................................. 89

Εξαγωγή -  Προβολή Γραφικών ως Εικόνα (png, eps)… ............................................................................. 89

Εξαγωγή -  Σχέδιο στη μνήμη ........................................................................................................................ 90

Εξαγωγή – Προβολή Γραφικών ως PSTricks… .............................................................................................. 90

Εξαγωγή - Προβολή Γραφικών ως  PGF/TikZ……......................................................................................... 90

 Κλείσε........................................................................................................................................................... 90

Μενού Επεξεργασία...................................................................................................................................... 91

 Αναίρεση..................................................................................................................................................... 91

 Ακύρωση αναίρεσης................................................................................................................................... 91

 Διαγραφή.................................................................................................................................................... 91

Επιλογή όλων............................................................................................................................................... 91

Επιλογή Τρέχουσαςστρώσης........................................................................................................................ 91

Επιλογή Επόμενης στρώσης......................................................................................................................... 92

Επιλογή Προηγούμενης στρώσης................................................................................................................ 92

 Σχέδιο στη μνήμη.......................................................................................................................................... 92

 Ιδιότητες…................................................................................................................................................... 92

Μενού Προβολή............................................................................................................................................ 93

 Άξονες......................................................................................................................................................... 93

 Σύστημα συντεταγμένων με πλέγμα............................................................................................................. 93

Προβολή Άλγεβρας...................................................................................................................................... 93

Προβολή Λογιστικού Φύλλου....................................................................................................................... 93

Βοηθητικά αντικείμενα.................................................................................................................................. 93

Οριζόντια παράθεση.................................................................................................................................... 93

Εισαγωγή πεδίου........................................................................................................................................... 94

Αρχείο εντολών ............................................................................................................................................ 94

 Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής…........................................................................................................ 94

Μπάρα Πλοήγησης για τα βήματα της κατασκευής..................................................................................... 94

 Ανανέωση.................................................................................................................................................... 94

Επανυπολογισμός Όλων των Αντικειμένων................................................................................................. 94

Μενού Επιλογές............................................................................................................................................ 94

 Σύλληψη σημείου ........................................................................................................................................ 95

 Μονάδα μέτρησης γωνίας - Τόξου ............................................................................................................. 95

Στρογγυλοποίηση σε…................................................................................................................................. 95

Σύμπτυξη....................................................................................................................................................... 95

 Στυλ σημείου ............................................................................................................................................... 95

 Μέγεθος κουτιού επιλογής.......................................................................................................................... 95

 Στυλ ορθής γωνίας...................................................................................................................................... 96

Συντεταγμένες............................................................................................................................................... 96

 Ετικετοποίηση αντικειμένων......................................................................................................................... 96

 Μέγεθος γραμματοσειράς .......................................................................................................................... 96

 Γλώσσα ....................................................................................................................................................... 96

 Προβολή Γραφικών..................................................................................................................................... 96

 Αποθήκευση επιλογών................................................................................................................................ 97

Επαναφορά  προεπιλογών.......................................................................................................................... 97

Μενού Εργαλεία............................................................................................................................................ 97

 Δημιουργία  νέου εργαλείου….................................................................................................................... 97

 Διαχείριση εργαλείων…............................................................................................................................... 97

Προσαρμογή εργαλειοθήκης…................................................................................................................... 97

Μενού Παράθυρο......................................................................................................................................... 98

 Νέο παράθυρο ........................................................................................................................................... 98

Λίστα ανοιχτών Παραθύρων GeoGebra ..................................................................................................... 98

Μενού Βοήθεια............................................................................................................................................. 98

 Βοήθεια........................................................................................................................................................ 98

 www.geogebra.org.................................................................................................................................... 98

 GeoGebra Forum........................................................................................................................................ 99

 GeoGebraWiki............................................................................................................................................. 99

 Σχετικά / Άδεια.............................................................................................................................................. 99

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra..................................................................................................................................... 100

Κίνηση......................................................................................................................................................... 100

Αυτόματη Κίνηση......................................................................................................................................... 100

Χειρωνακτική Κίνηση................................................................................................................................... 101

Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων ........................................................................................................ 101

Εμφάνιση/Απόκρυψη αντικειμένων υπό όρους......................................................................................... 101

Αλλαγή της ενεργοποίησης των νέων δημιουργηθέντων αντικειμένων..................................................... 101

Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη........................................................................................................... 102

Δημιουργία εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη.................................................................................... 102

Αποθήκευση εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη.................................................................................. 104

Πρόσβαση σε εργαλείο οριζόμενο από τον χρήστη.................................................................................. 104

Δυναμικά Χρώματα.................................................................................................................................... 104

Επαφή με τα JavaScript ............................................................................................................................. 104

Συντομεύσεις πληκτρολογίου...................................................................................................................... 105

Ετικέτες και Επικεφαλίδες........................................................................................................................... 110

Εμφάνιση και απόκρυψη ετικετών............................................................................................................... 110

Όνομα και τιμή............................................................................................................................................ 110

Τίτλος........................................................................................................................................................... 110

Στρώσεις..................................................................................................................................................... 110

Επαναπροσδιορισμός ................................................................................................................................ 111

Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος...................................................................................................................... 111